Ziedojumi

Pateicamies par vēlmi ziedot mūsu partijai!

Tavs ziedojums ir ļoti svarīgs, jo partijas darbības nodrošināšanai un attīstībai ir nepieciešams ne tikai nemateriāls atbalsts, bet arī finanšu līdzekļi. Šobrīd esam vienīgā aktīvā partija Latvijā, kura pievērš īpašu uzmanību partijai ziedoto naudas līdzekļu izcelsmei. Mēs lūdzam mums neizteikt tādus piedāvājumus, kas vērsti uz partijas politiskā kursa ietekmēšanu. Mēs no tiem esam atteikušies! Ja kādam vēl tas nav skaidrs – mūs nevar nopirkt!

Uzmanību!

Lai nodrošinātu likumā paredzēto prasību izpildi, ziedojot (vai maksājot biedra naudu) ir jānorāda:

 1. Maksātāja vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;
 2. Ziedojuma saņēmējs;
 3. Iemaksas mērķis – “Ziedojums”, “Biedra nauda” vai “Iestāšanās maksa”;
 4. Katrs maksājums ir jāveic atsevišķi!

Politisko partiju finansēšanas ierobežojumi:

 • aizliegts finansēt politiskās partijas no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem;
 • finansēt politiskās partijas dāvinājumu (ziedojumu) veidā aizliegts fiziskajām personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;
 • aizliegts finansēt politiskās partijas, izmantojot trešo personu starpniecību;
 • aizliegts finansēt politiskās partijas anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) veidā.

Dāvinājumus (ziedojumus) partijām drīkst veikt:

 • Latvijas pilsoņi un personas, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi;
 • fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumu (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet šo dāvinājumu (ziedojumu), biedru naudu un iestāšanās naudu kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 30 procentus no šo personu iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem;
 • Saeimā iekļuvušajai politiskajai partijai (Konservatīvajiem) atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2.panta (31) punktam fiziska persona drīkst ziedot līdz piecām minimālajām mēnešalgām (2021.gadā: 500 eiro * 5 mēneši = 2500 eiro gadā).

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu dāvinātājam (ziedotājam), biedru naudas un iestāšanās naudas maksātājam ir pienākums pēc KNAB pieprasījuma sniegt informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām vai īpašumiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina finansēšanas avotu izcelsmi. Pēc KNAB pieprasījuma atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai (MK noteikumi Nr.307) personai ir pienākums iesniegt aizpildītu veidlapu par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem.

Partijas rekvizīti

Nosaukums: KONSERVATĪVIE
Reģistrācijas Nr. 40008224598
Juridiskā adrese: Krišjāņa Barona 32, Rīga, LV-1011
Konta Nr. LV30HABA0551038461238
SWIFT: HABALV22
E-pasts: kanceleja@konservativie.lv
Telefons: +371 28189091

Papildus informācija par politisko partiju finansēšanas sistēmu Latvijā

Partiju finanšu atklātība ir veids, kā vairot vēlētāju uzticēšanos partijām un kliedēt vēlētāju bažas par partiju darbību savtīgās vai šaura finansētāju loka interesēs. Ņemot vērā to, ka nauda ir ļoti svarīgs resurss gan partiju eksistencei, gan priekšvēlēšanu kampaņai, vēlētājam svarīgi zināt, no kādiem avotiem un kādos apjomos partijas tiek finansētas. Lai to nodrošinātu, partiju finansēs tiek ieviesti caurskatāmības principi, liekot partijām atklāt savus finansiālos atbalstītājus un savu izdevumu apjomus.
Šī informācija plašākai sabiedrībai dod iespēju iegūt neatkarīgu ieskatu partijas darbībā, gatavojoties izdarīt izvēli par labu konkrētai partijai. To izmanto žurnālisti, gatavojot reportāžas un plašāku analīzi par partiju darbību. Šī informācija svarīga partiju finanšu pētniekiem, jo tā palīdz analizēt partiju finanšu sistēmas būtību, tās priekšrocības un trūkumus. Princips svarīgs pašām partijām, lai nodrošinātu to saikni ar vēlētāju un vienlīdzīgāku konkurenci partiju starpā.