Ziedojumi

Pateicamies par vēlmi ziedot mūsu partijai!

Tavs ziedojums ir ļoti svarīgs, jo partijas darbības nodrošināšanai un attīstībai ir nepieciešams ne tikai nemateriāls atbalsts, bet arī finanšu līdzekļi. Šobrīd esam vienīgā aktīvā partija Latvijā, kurai nav tā saucamo lielo sponsoru. Tas tā ir tāpēc, ka esam atteikušies no visiem šāda veida piedāvājumiem. Tāpat mēs lūdzam šādus piedāvājumus mums vairs neizteikt, jo, ja vēl kādam tas nav skaidrs – mūs nevar nopirkt!

Jaunā konservatīvā partija partiek tikai no biedra naudām, nelieliem biedru un atbalstītāju ziedojumiem!

Ja esi gatavs investēt savas valsts nākotnē, to vari izdarīt veicot pārskaitījumu no sava bankas konta uz mūsu bankas kontu, izmantojot zemāk redzamos rekvizītus.

Mūsu partijas pilnie rekvizīti

Nosaukums: Jaunā konservatīvā partija
Reģ. Nr. 40008224598
Adrese: Krišjāņa Barona iela 31C-30, Rīga, LV-1011
Konta Nr. LV30HABA0551038461238
SWIFT: HABALV22
E-pasts: kanceleja [at] konservativie.lv

Uzmanību!

Lai nodrošinātu likumā paredzēto prasību izpildi, ziedojot (vai maksājot biedra naudu) ir jānorāda:
1) Maksātāja vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;
2) Ziedojuma saņēmējs;
3) Iemaksas mērķis – “Ziedojums” vai “Biedra nauda”.

Informējam, ka saskaņā ar likumu, ziedot var tikai fiziskas personas. Tām ir aizliegts ziedot trešo personu finanšu līdzekļus, veikt anonīmus ziedojumus.

Papildus informācija par politisko partiju finansēšanas sistēmu Latvijā

Partiju finanšu atklātība ir veids, kā vairot vēlētāju uzticēšanos partijām un kliedēt vēlētāju bažas par partiju darbību savtīgās vai šaura finansētāju loka interesēs. Ņemot vērā to, ka nauda ir ļoti svarīgs resurss gan partiju eksistencei, gan priekšvēlēšanu kampaņai, vēlētājam svarīgi zināt, no kādiem avotiem un kādos apjomos partijas tiek finansētas. Lai to nodrošinātu, partiju finansēs tiek ieviesti caurskatāmības principi, liekot partijām atklāt savus finansiālos atbalstītājus un savu izdevumu apjomus.
Šī informācija plašākai sabiedrībai dod iespēju iegūt neatkarīgu ieskatu partijas darbībā, gatavojoties izdarīt izvēli par labu konkrētai partijai. To izmanto žurnālisti, gatavojot reportāžas un plašāku analīzi par partiju darbību. Šī informācija svarīga partiju finanšu pētniekiem, jo tā palīdz analizēt partiju finanšu sistēmas būtību, tās priekšrocības un trūkumus. Princips svarīgs pašām partijām, lai nodrošinātu to saikni ar vēlētāju un vienlīdzīgāku konkurenci partiju starpā.
Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu un atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai 15 dienu laikā pēc tam, kad saņemts dāvinājums (ziedojums), politiskā partija par to informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, kas publicē savā mājaslapā internetā informāciju par dāvinājumiem (ziedojumiem), kurus saņēmusi politiskā organizācija (partija).

Dāvinājumus (ziedojumus) partijām drīkst veikt:
• Latvijas pilsoņi un personas, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi;
• no saviem ienākumiem, kuri gūti tajā pašā kalendārajā gadā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru veidi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. un 9.pantā.
• vienai politiskajai partijai kalendārā gada laikā par summu, kas nepārsniedz 50 minimālo mēnešalgu apmēru (2017.gadā – 19 000 eiro); arī politisko partiju biedriem iestāšanās un biedru naudas iemaksu un veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopējais apmērs kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu dāvinātājam (ziedotājam), biedru naudas un iestāšanās naudas maksātājam ir pienākums pēc KNAB pieprasījuma sniegt informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām vai īpašumiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina finansēšanas avotu izcelsmi. Pēc KNAB pieprasījuma atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai personai ir pienākums iesniegt aizpildītu veidlapu par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem.

Politisko partiju finansēšanas ierobežojumi:
• visi finanšu līdzekļi, kuru summa pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu (2017.gadā – 380 eiro), tieši jāpārskaita attiecīgās partijas bankas kontā, bet citi dāvinājumi (ziedojumi) tieši un nepastarpināti jānodod, jāpārskaita vai jāiesniedz attiecīgajai partijai;
• ja persona iemaksājusi partijai skaidrā naudā finanšu līdzekļus, kuru kopējais apmērs kalendārā gada laikā ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu (2017.gadā – 380 eiro), turpmākie finanšu līdzekļi attiecīgā kalendārā gada laikā pārskaitāmi tikai šīs partijas bankas kontā;
• aizliegts finansēt politiskās partijas no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem;
• finansēt politiskās partijas dāvinājumu (ziedojumu) veidā aizliegts fiziskajām personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;
• aizliegts finansēt politiskās partijas, izmantojot trešo personu starpniecību;
• aizliegts finansēt politiskās partijas anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) veidā.

2009.gada 21.janvārī stājās spēkā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi, kas nosaka atbildību dāvinātājiem (ziedotājiem) par:
• atļautā ziedojuma apmēra pārsniegšanu,
• finanšu līdzekļu ziedošanu bez pārskaitījuma attiecīgās partijas bankas kontā,
• partiju finansēšanu no citu personu ziedojumiem vai aizdevumiem vai izmantojot starpnieku,
• starpniecību partiju finansēšanā.

2013.gada 1.aprīlī stājās spēkā Krimināllikuma grozījumi, kas nosaka atbildību dāvinātājiem (ziedotājiem) par:
• partijas nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā,
• starpniecību partijas nelikumīgā finansēšanā lielā apmērā,
• partijas finansējuma izspiešanu.

Personu, kura nelikumīgi finansējusi partiju, var atbrīvot no kriminālatbildības, ja partijas nelikumīga finansēšana saistīta ar izspiešanu vai ja šī persona pēc partijas nelikumīgas finansēšanas labprātīgi paziņo par notikušo un aktīvi veicina noziedzīgā nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu. Partijas nelikumīgas finansēšanas atbalstītāju un starpnieku var atbrīvot no kriminālatbildības, ja viņš pēc partijas nelikumīgas finansēšanas labprātīgi paziņo par notikušo un aktīvi veicina noziedzīgā nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu.