Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Jelgavā

Jaunie konservatīvie Jelgavā

kandidātu saraksts

Artis Ramutis

Inese Leoho-Čudare

Aivis Stūris

Viesturs Cimermanis

Aivars Gūtmanis

Helga Kanča

Artūrs Batraks

Agris Ozoliņš

Līga Granta

Diāna Pokaine

Harijs Laudinskis

Dzintars Liepa

Programma Jelgavai

Jelgava – pilsēta kvalitatīvai ikdienai!

Esam pateicīgi Jelgavas iedzīvotajiem par mūsu pilsētas attīstību, īpaši sakot paldies tiem, kuri Jelgavas izaugsmei ir veltījuši savu enerģiju, brīnišķīgās idejas un nesavtīgu darbu.

Mūsu pamatvērtības ir demokrātija, godīgums, labklājība – mēs nodrošināsim, ka tiesiskums, politiskā konkurence un procesu atklātība būs garantija veselīgai un ilgtspējīgai pilsētas izaugsmei.

Pašvaldība

• Nodrošināsim sabiedrības plašāku līdzdalību un iesaisti pašvaldības darbu prioritāšu noteikšanā un Jelgavas nākotnes vīzijas veidošanā.

• Divu gadu laikā līdz 2% budžeta izlietojumu nodosim sabiedrības līdzdalības fondā, par tā izlietojumu lēmumu pieņemšanā aicinot piedalīties iedzīvotājus.

• Pilsēta bez interešu konfliktiem – īpaša mūsu uzmanība tiks veltīta pašvaldību iepirkumiem! Nodrošināsim to godīgumu, caurspīdīgumu, amatpersonu personīgo neieinteresētību un vienotus noteikumus visiem dalībniekiem.

• Veiksim auditu lielākajās pašvaldības kapitālsabiedrībās – SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” un SIA “Jelgavas autobusu parks” ar mērķi panākt pakalpojumu tarifu samazināšanu.

• Jelgavas administrācija mūsu vadībā būs koncentrēta uz resursu efektīvu izmantošanu, veicinot arī ciešu sadarbību ar Jelgavas novadu.

• Atbalstīsim Pašvaldības policijas tehniski materiālās bāzes pilnveidošanu.

• Ar Pašvaldības policijas papildus iesaisti pastiprināsim azartspēļu zāļu un naktsklubu darbības uzraudzību, tostarp dubultojot nakts patruļu skaitu, īpaši rajonos ap izklaides vietām.

• Veicināsim sadarbību ar Zemessardzes 52.bataljonu – atbalstīsim patriotisko audzināšanu un Zemessardzes iesaisti gan ikdienas pilsētas sabiedriskajā dzīvē, gan krīzes situāciju vadīšanā.

Iedzīvotāji

• Mēs pārskatīsim līdzšinējo sabiedriskā transporta plūsmas organizāciju, saskaņojot to ar citiem sabiedriskā transporta veidiem, piemēram, starppilsētu autobusiem, vilcienu kustības grafiku.

• Veicināsim dzīvojamo māju renovācijas un energoefektivitātes pasākumus.

• Samazināsim atkritumu apsaimniekošanas maksu tiem iedzīvotājiem, kas veic atkritumu dalīšanu un nogādāšanu dalīto atkritumu savākšanas punktos.

• Atbalstīsim jaunos speciālistus, it īpaši medicīnas personālu, pedagogus, sniedzot atbalstu dzīves vietas nodrošināšanā, kā arī nodrošinot atlaides sabiedriskajā transportā.

• Sniegsim atbalstu ģimenēm ar bērniem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ieviešot pārdomātas sociālo pakalpojumu paketes, kas ļautu uzlabot dzīves kvalitāti visiem pilsētas iedzīvotājiem.

• Divu gadu laikā nodrošināsim maksimālās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides primārajam mājoklim no pirmajiem kadastrālās vērtības 100000 eiro.

• Jelgava – nākotnē no azartspēlēm brīva pilsēta!

Pilsētvide

• Palielināsim atbalstu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, vienlaicīgi izstrādājot līdzfinansējuma garantijas instrumentus un nodrošinot projektu administrēšanas centralizētu atbalstu.

• Veicināsim velotransporta izmantošanu, paplašinot veloceļu tīklu.

• Nodrošināsim pakāpenisku ielu segumu atjaunošanu, gājēju celiņu izbūvi un pilsētvides labiekārtošanu, īpaši ārpus pilsētas centra.

• Nodrošināsim atkritumu konteinerus Rīgas ielā un citās vietās renovēto gājēju celiņu malās.

Izglītība, kultūra un sports

• Nodrošināsim taisnīgu un pamatotu pašvaldības līdzfinansējumu bērnu sporta un brīvā laika pulciņiem, amatieru kolektīviem.

• Atbalstīsim veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot sporta un atpūtas iespējas pilsētā un atbalstot tautas, bērnu un jauniešu pasākumus.

• Risinot rindas pirmskolas izglītības iestādēs, liksim uzsvaru uz sadarbību ar privātajām pirmsskolas iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

• Veicināsim nacionālās identitātes stiprināšanu caur kultūru, mākslu un tradīcijām.

• Piešķirsim stipendijas labākajiem skolēniem, kuri deklarēti pilsētā vai mācās pilsētas skolā.

• Turpināsim skolu renovāciju projektus un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu.

• Sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām nodrošināsim sociālās atstumtības riska mazināšanu bērnu vidū.

• Atbalstīsim kvalitatīvas mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem, kuri nodrošina ilgtspējīgas kompetences darbam.

Uzņēmējdarbība

• Veicināsim industriālo zonu un teritoriju attīstību, piesaistot investīcijas un jaunus ražošanas uzņēmumus, kas radīs jaunas darba vietas un kvalificēta darbaspēka pieprasījumu.

• Turpināsim attīstīt jauno uzņēmēju atbalsta programmas, tajā skaitā sociālo uzņēmējdarbību.

• Attīstīsim Industriālos parkus.

• Sniegsim atbalstu mazās uzņēmējdarbības veicējiem.