Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Tukumā

Jaunie konservatīvie Tukumā

kandidātu saraksts

Edīte Millere

Mārtiņš Stūrnieks

Ainārs Dubra

Dace Raipale

Rinalds Gulbis

Andris Skadiņš

Sigita Šīre-Vismanta

Una Meiberga

Kārlis Millers

Dzintra Šmite

Programma Tukuma novadam

KUSTĪBAS “PAR!” un JAUNĀS KONSERVATĪVĀS PARTIJAS PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

MŪSDIENĪGA, IEKĻAUJOŠA PĀRVALDĪBA

Novada pārvaldība visu iedzīvotāju un teritorijas interesēs;

Caurspīdīgums domes lēmumu pieņemšanā, iepirkumos un ikdienas darbos.

Vienas pieturas aģentūras pieeja, nodrošinot iedzīvotāju iesaisti un sadarbību ar pašvaldību.

Digitalizēts, uz klientu vērsts pašvaldības pakalpojumu serviss.

Publiskās un privātās partnerības veicināšana sociālo pakalpojumu pieejamības risināšanā.

Pašvaldības izdevumu un komunālo tarifu pamatotības pārskatīšana.

KONKURĒTSPĒJĪGA, PIEEJAMA UN KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA

Izglītības pārvaldes stiprināšana un novada izglītības iestāžu sadarbības veicināšana.

Pieejama pirmsskolas izglītība visiem bērniem novadā.

Efektīvas motivācijas sistēmas izveide augsti kvalificētu pedagogu piesaistei.

Izglītības iestāžu tīkla un piedāvājumu optimizācija.

Vispusīgi attīstoša un laikmetīga interešu izglītība.

Efektīvas mūžizglītības sistēmas, amatizglītības un senioru izglītības piedāvājumu un centru attīstīšana.

EKONOMISKĀ IZAUGSME UN ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI

Atvērtība jaunām biznesa idejām un darbavietu radīšanai.

Uzņēmējdarbībai svarīgo resursu un infrastruktūras reģistrs, konsultatīvie punkti par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pieejamo atbalstu.

Ar paaugstināta ātruma internetu aprīkotu koprades biroju iekārtošana apdzīvotajās vietās.

Atbalsts tūrisma piedāvājuma dažādošanai, paredzot digitālus un nesezonas risinājumus.

Lokālās, radošās un sociālās uzņēmējdarbības atbalstīšana.

Tukuma tirgus attīstīšana sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, zemniekiem un mājražotājiem.

Būvvaldes kapacitātes stiprināšana.

MODERNA UN SAKĀRTOTA INFRASTRUKTŪRA

Engures ostas attīstīšana, teritorijas sakārtošana un pakalpojumu atvēršana uzņēmējdarbībai, ostas tūrisma potenciāla popularizēšana.

Vienotas, zaļas un pieejamas reģionālās sabiedriskā transporta sistēmas, novada veloceliņu, autostāvvietu un sakārtotas infrastruktūras izveide.

Dzelzceļa staciju modernizēšana, transportmijas sistēmas attīstīšana.

Ūdenssaimniecības modernizācija.

Ielu rekonstrukcija, ievērojot drošības prasības, kas svarīgas gājējiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Drošu dzīvojamo zonu izveide ar viedo apgaismojumu, videonovērošanu, ceļa zīmēm, gājēju ceļiem un pārejām.

Sporta infrastruktūras pilnveide.

SABIEDRĪBA, IEDZĪVOTĀJU KOPIENAS

Lokālpatriotisma veicināšana pagastos un apkaimēs; iedzīvotāju iniciatīvas grupu iesaistīšana novada stratēģijas, budžeta, mērķu un aktivitāšu īstenošanā.

Pašvaldības īres dzīvokļu pieejamība jaunajām ģimenēm un speciālistiem.

Medicīnisko un sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana, papildu ģimenes ārstu prakšu nodrošināšana, Tukuma slimnīcas attīstīšana.

Novada iepriekšējo sociālo programmu apvienošana, saglabājot veiksmīgākos risinājumus un palielinot atbalstu visām sociālajām grupām.

Atbalsts jauniešu organizācijām, nodarbinātībai, sporta skolām un aktivitātēm.

Pašvaldības policijas darba uzlabošana apkaimēs un novadā.

PIEEJAMA KULTŪRA

Kvalitatīva, regulāra un visiem pieejama kultūras piedāvājuma nodrošināšana, ceļojošo kultūras pasākumu piesaiste.

Kultūras infrastruktūras sakārtošana, atbalsts kultūras pieminekļu restaurācijai un jēgpilnai izmantošanai.

Jaunas, laikmetīgas Tukuma pilsētas un novada identitātes izstrāde.

Atbalsts kopienas aktivitātēm un neformālās kultūras centru attīstībai; jaunrades veicināšana un kultūras produktu radīšana Tukuma novada atpazīstamībai.

Atbalsts radošo industriju un tradicionālo nozaru sadarbībai.

VIDES AIZSARDZĪBA, ILGTSPĒJA

Virzība uz klimatneitrālas pašvaldības statusu; prioritāte zaļās enerģijas izmantošanai.

Dabu un tās resursus saudzējošas atkritumu apsaimniekošanas politikas un šķirošanas sistēmas izstrāde. Jūras un piejūras teritoriju labiekārtošana piesārņojuma novēršanai.

Aizsargājamo dabas teritoriju un to daudzveidības saglabāšana un uzturēšana.

Kāpu zonas aizsardzība un liegumu saglabāšana; apbūves politikas un ilgtspējīgas apsaimniekošanas programmu izveide un īstenošana.

Degradētu īpašumu sakopšanas procesa uzraudzība.