Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Talsos

Jaunie konservatīvie Talsos

kandidātu saraksts

Lija Dunska

Sandis Pūce

Aivis Freijs

Oskars Kreilis

Indulis Matīss

Raitis Treiģis-Treidis

Andris Dūzens

Andris Jansons

Andris Andersons

Programma Talsu novadam

Par Talsu novada viendabīgu attīstību

Publiskā pārvalde:

*Ieviesīsim atklātu un uz cilvēku vērstu pašvaldības pārvaldi – uzklausīsim idejas, priekšlikumus un būsim atvērti pret iedzīvotājiem, uzņēmējiem, lai pašvaldība strādātu iedzīvotāju interesēs.

*Izveidosim efektīvu pašvaldības struktūru ar skaidri nodalītu atbildību un pienākumiem.

*Saistošo noteikumu vai to grozījumu izstrādē iesaistīsim novada uzņēmējus un sabiedriskās organizācijas.

*Pārskatīsim ar pašvaldību noslēgtos līgumus, veiksim to izpildes stingru uzraudzību. Nekvalitatīvus darbus un pakalpojumus nepieņemsim. Neizdevīgos līgumus neturpināsim.

*Veiksim godīgus pašvaldības iepirkums. Pilnveidosim iepirkumu kārtību un cenu aptaujas.

*Pašvaldības budžetu veidosim pēc “nulles” principa, skatoties no nepieciešamā, nevis turpinot iesākto un ierasto.

*Tiešsaistē translēsim domes un komiteju sēdes ar balsojuma atspoguļojumu.

*Novada mājaslapu papildināsim ar deputātu balsojumiem un veiktajiem darbiem, lai iedzīvotāji varētu novērtēt katra deputāta darbu.

*Nodrošināsim pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību ikkatram iedzīvotājam pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Izveidosim vienotu e-vidi un piekļuves punktus.

*Izveidosim ērtu platformu saziņai ar iedzīvotājiem un nodrošināsim atgriezenisko saiti.

Uzņēmējdarbība:

*Novadam būtisku jautājumu izlemšanā sadarbosimies un ņemsim vērā iedzīvotāju viedokli, sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas.

*Atbalstīsim publiskās-privātās partnerības principu piemērošanu projektu realizācijā.

*Veicināsim ostu saimniecisko darbību.

*Atbalstīsim novada uzņēmējus ar nepieciešamo infrastruktūru un komunikācijām.

Sabiedriskā kārtība un drošība:

*Veicināsim pašvaldības policijas preventīvo darbu un uzlabosim materiāli tehnisko nodrošinājumu.

*Izveidosim centralizētu video novērošanas sistēmu.

*Panāksim Talsu novadu brīvu no azartspēļu zālēm!

Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe:

*Nodrošināsim līdzvērtīgu sociālo pakalpojumu, sociālās un veselības aprūpes pieejamību visā novadā.

*Piemērosim nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi noteiktām iedzīvotāju grupām, kā arī uzņēmumiem.

*Veidosim atbalsta mehānismu maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, pensionāriem, politiski represētam personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

*Palielināsim atbalstu senioru un invalīdu biedrību aktivitātēm.

Izglītība, kultūra, sports:

*Veidosim spēcīgu un resursu efektīvu skolu tīklu novadā, par primāro mērķi izvirzot kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu ikvienam bērnam. Spēcīgas pamatskolas un izcilas vidusskolas.

*Veiksim Talsu novada skolu apsekošanu un tehniskā stāvokļa izvērtējumu. Virzīsim to remontus un renovāciju prioritārā secībā, lai ikkatrs skolēns varētu mācīties piemērotā vidē.

*Izglītības iestāžu pedagogiem nodrošināsim veselības apdrošināšanu.

*Iesaistīsim skolu jaunatni patriotiskajā audzināšanā.

*Veicināsim Rojas un Talsu sporta skolu attīstību, nosakot prioritāro sporta veidu atbalstīšanu.

*Atbalstīsim veterānu sporta aktivitātes.

*Sekmēsim iespēju rīkot starptautiskus festivālus, konkursus, koncertus un sporta sacensības Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga kultūras un sporta centros.

*Ieviesīsim koordinētu novada kultūras/sporta pasākumu plānošanu un organizēšanu, iesaistot visus kultūras/sporta centrus, lai rezultātā tie nepārklātos un būtu vienots pasākumu kalendārs izvietots mājas lapā.

*Atbalstīsim novada bērnu un amatierkolektīvus ar mēģinājumu telpām, aprīkojumu un iesaisti novada pasākumos.

*Attīstīsim muzeja un kultūrvēsturisko objektu infrastruktūru.

Vide:

*Labiekārtojumu projektos veicināsim sporta ierīču izvietošanu, sniedzot finansiālu atbalstu daudzdzīvokļu namu pagalmu sakārtošanai.

*Attīstīsim Vilkmuižas ezera apkārtni un izveidosim peldvietu.

*Virzīsim ekonomiski pamatotas multifunkcionālās halles būvniecības procesu.

*Turpināsim ekonomiski pamatotu Talsu tirgus rekonstrukcijas projekta virzību.

*Attīstīsim drošu veloinfrastruktūru.

*Rosināsim daudzdzīvokļu māju renovāciju, kapitālo remontu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, piesaistot pašvaldības, valsts un ES fondu līdzekļus.

*Apzināsim pašvaldības inženierkomunikācijas un veiksim to ilgtspējīgu plānveida attīstību.

*Motivēsim degradēto īpašumu sakārtošanu.

*Veicināsim parku, skvēru un pludmaļu labiekārošanu.