Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Smiltenē

Jaunie konservatīvie Smiltenē

Kandidātu saraksts

Ilona Krūmiņa

Sanita Kārkliņa

Andrejs Nika

Guntis Jarohovičs

Sarmis Zauska

Arvīds Brozis

Andis Plakans

Andris Dzelme

Vija Glāzere

Juris Cīrulis

Elīza Bunga

Ieva Krieviņa

Inārs Zāģeris

Indra Midere

Edmunds Bērziņš

Anita Apīne

Zane Krēsliņa-Plētiena

Ivars Puksts

Programma Smiltenes novadam

Labklājība, attīstība, atbalsts

Mūsu cilvēki, mūsu zeme, mūsu darbs – labklājības, attīstības un izaugsmes pamats jaunizveidotajā novadā.

Apvienotajā novadā ikviens cilvēks no Smiltenes un Apes pilsētām, Smiltenes, Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu, Drustu, Raunas, Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes un Variņu pagastiem ir vienlīdz svarīgs, tāpēc Jaunās konservatīvās partijas Smiltenes nodaļas profesionāļu komanda iestājas par iedzīvotāju demokrātisku līdzdalību novada veidošanā ar caurskatāmu, godīgu un taisnīgu pārvaldību.

Novada pārvaldība

• Mūsu prioritāte – komunikācija un sadarbība ar sabiedrību.

• Smiltenes apvienotajā novadā veicināsim katras apdzīvotās vietas attīstību un izaugsmi, attīstot infrastruktūru, mazinot administratīvo slogu un nodrošinot pašvaldības pakalpojumu pieejamību novada pagastu centros.

• Aktualizēsim izvērsta novada attīstības plāna izveidi, pieaicinot ekspertus, uzņēmējus un sociālos partnerus.

• Apzināsim Smiltenes novada pašvaldības mežu un lauku īpašumus un atbalstīsim kopšanas, uzturēšanas, un atjaunošanas plānu izstrādi.

• Stiprināsim pašvaldības policijas darbu, paplašināsim novērošanas kameru tīklu, atbalstīsim zemessardzes aktivitātes.

• Sekmēsim pilsētu un pagastu iedzīvotāju padomju izveidi.

• Veidosim caurspīdīgu budžeta izlietojuma pārraudzības sistēmu.

Sociālais atbalsts

• Mūsu prioritāte – novada iedzīvotāju labklājība.

• Atbalstīsim sociāli neaizsargātās sabiedrības grupas un sekmēsim to iekļaušanos sabiedrībā.

• Veidosim vienotu un pamatotu veselības un sociālo atbalsta sistēmu novadā.

• Aktualizēsim primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pagastos.

Izglītība

• Mūsu prioritāte – kvalitatīvas izglītības pieejamība novadā, kā arī pieaugušo mūžizglītība.

• Veicināsim papildus finanšu piesaisti izglītības iestādēm modernas mācību vides izveidošanai.

• Iesaistīsim jaunatni lēmumu pieņemšanā.

• Izstrādāsim motivācijas programmu jauniešiem par gūtiem sasniegumiem.

• Saglabāsim bērnudārzus un sākumskolas pagastu centros.

• Pārskatīsim pašvaldības finansēto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu.

• Izstrādāsim atbalsta programmu jauno pedagogu un skolu speciālistu piesaistei.

• Aktualizēsim izglītības iestāžu un vecāku sadarbību mācību procesa un skolvides uzlabošanā.

Tautsaimniecība, vide

• Mūsu prioritāte – valsts un pašvaldības grants ceļu asfaltēšana, ņemot vērā katra pagasta vajadzības.

• Izveidosim grants seguma ceļu karti, norādot posmus, kur vasaras periodā ir nepieciešama ceļa atputekļošana un aktualizēsim nepieciešamos darbus.

• Rūpēsimies par pašvaldības ceļu uzturēšanas darbu kvalitāti.

• Atbalstīsim ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, Eiropas Savienības struktūrfondu piesaisti to realizēšanai.

• Atbalstīsim jaunu mājokļu būvniecību un esošo renovāciju.

• Mērķtiecīgi apzināsim uzņēmēju vajadzības, atbalstīsim jaunu darba vietu radīšanu, darbaspēka izglītošanu un pārkvalifikāciju.

• Atbalstīsim individuālās, unikālās ražošanas, jaunu pakalpojumu un jaunu darba vietu radīšanu katrā pagastā.

• Veicināsim dalīto atkritumu šķirošanas tvertņu uzstādīšanu novadā.

• Piesaistīsim investīcijas un Eiropas Savienības struktūrfondus.

• Atbalstīsim tirgus paplašināšanu novada centrā dodot iespēju tajā piedalīties mājražotājiem, mazajiem uzņēmējiem un lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.

Tūrisms, kultūra, sports

• Mūsu prioritāte – kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana, uzturēšana un popularizēšana.

• Sadarbībā ar uzņēmējiem veicināsim dabas tūrisma attīstību, nodrošinot labiekārtošanu un piekļuvi pie pašvaldības ūdenstilpnēm un kultūrvēsturiskiem objektiem.

• Attīstīsim kultūras, sporta un citu pasākumu daudzveidību, t.sk. ekosvētkus, gadatirgus, latvisko tradīciju svētkus.

• Aktivizēsim nevalstisko organizāciju un sabiedrības iesaisti novada izglītības un kultūras, dabas objektu un atpūtas zonu labiekārtošanā un uzraudzībā.

• Veicināsim izglītības iestāžu, kultūras, sporta centru sadarbību novada jaunatnes radošumam un izaugsmei.

• Sekmēsim nevalstisko sporta klubu veidošanu visām vecuma grupām.

• Izveidosim apvienotā Smiltenes novada zīmolu, veicinot atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs.