Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Ogrē

Jaunie konservatīvie Ogrē

kandidātu saraksts

Ainars Bašķis

Eduards Rābe

Edgars Sproģis

Jānis Stepanovs

Jānis Klauze

Jānis Circens

Kārlis Avotiņš

Klāvs Miezis

Elza Rābe

Jānis Grants

Agnese Skara

Vilnis Poriņš

Kristaps Toms Gūtmanis

Žanete Avotiņa

Liāna Bokša

Jānis Latkovskis

Ilga Cabule

Nora Plaude

Rihards Dainis

Ēvalds Butāns

Edgars Petunovs

Anita Grieze

Pēteris Mekšs

Dāvis Leitāns

Programma Ogres novadam

Četru pilsētu novads jāveido par pirmās izvēles vietu ģimenēm, uzņēmējiem un lauksaimniekiem!

Izglītība, kultūra, sports

1. Izstrādāsim atbalsta sistēmu skolotājiem un atbalsta personālam, skolēniem un vecākiem Covid-19 seku likvidēšanai.

2. Veidosim spēcīgu un resursu efektīvu skolu tīklu novadā, par primāro mērķi izvirzot kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu ikvienam bērnam. Sākumskola – pēc iespējas tuvāk mājām, spēcīgas pamatskolas un izcilas vidusskolas.

3. Sadarbojoties ar privāto sektoru, sekmēsim pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību.

4. Turpināsim izglītības iestāžu digitālās pratības veicināšanu skolēniem, pedagogiem, vecākiem.

5. Izglītības iestādes nodrošināsim ar viedierīcēm un ātrgaitas internetu.

6. Palielināsim pedagogu atalgojumu pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

7. Rūpēsimies par jauno pedagogu, speciālistu piesaisti, izveidojot vienotus atbalsta mehānismus.

8. Kultūras dzīvi visās četrās novada pilsētās organizēsim decentralizēti. Izveidosim novada brīvdabas kultūrtelpu.

9. Atbalstīsim novada bērnu un amatiermākslas kolektīvus.

10. Īstenosim tautas sporta attīstības stratēģiju visām sabiedrības grupām, tajā skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

11. Pilnveidosim vispārējo izglītības iestāžu sportam un fiziskām aktivitātēm paredzēto vidi.

12. Atbilstoši starptautiskās prakses standartiem nodrošināsim jauno sportistu sagatavošanu, sniedzot profesionālo un finanšu atbalstu pēc vienotiem kritērijiem.

Sociālā joma

1. Nodrošināsim līdzvērtīgu sociālo pakalpojumu, sociālās un veselības aprūpes pieejamību visā novadā.

2. Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiksim nekustamā nodokļa progresīvo atlaidi ģimenēm ar bērniem (atkarībā no bērnu skaita).

3. Nodrošināsim pirmā mājokļa iegādes garantiju novadā deklarētajām ģimenēm, īpaši pagastu teritorijās, lai attīstītu lauku teritoriju apdzīvotību.

4. Atbalstīsim grupu mājokļa projektu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicināsim pensionāru, invalīdu un citu sabiedrības pārstāvju organizāciju darbību un atbalsta mehānismus sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.

5. Veicināsim audžuģimeņu kustību novadā, nodrošinot bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesību un interešu ievērošanu, nepieļaujot bērnu nonākšanu aprūpes iestādēs.

6. Nodrošināsim adekvāti apmaksātus asistentus bērniem ar īpašām vajadzībām. Uzmanības centrā – iekļaujošu izglītības programmu un metodikas izstrāde.

7. Nodrošināsim pašvaldības policijas diennakts patruļas apdzīvotajās un publiskajās vietās.

Infrastruktūra

1. Nodrošināsim novada pilsētu ielu grants seguma nomaiņu pret cieto segumu.

2. Sadarbībā ar privāto sektoru izveidosim Daugavas upes krastu piestātņu tīklu.

3. Nodrošināsim kvalitatīvi apgaismotas ielas visās apdzīvotajās vietās.

4. Nodrošināsim centralizētās kanalizācijas un ūdensvada ierīkošanu visa novada apdzīvotajās vietās.

5. Izveidosim elektroapgādes pieslēgumu un to projektēšanas līdzfinansēšanas mehānismu jaunu privātmāju būvētājiem.

6. Paplašināsim autostāvvietas pie dzelzceļa stacijām Lielvārdē, Ogrē un Ikšķilē, izveidosim “Park & ride” auto un velo stāvvietas.

7. Sabiedriskā transporta pakalpojumus un maršrutu pārklājumu organizēsim tā, lai nodrošinātu visu apdzīvoto vietu sasniedzamību.

Uzņēmējdarbība

1. Izveidosim novada uzņēmējdarbības apmācību, atbalsta un investīciju centru ar atbalsta punktiem visās novada pilsētās.

2. Atbalstīsim mazos un vidējos zemniekus, lauksaimniekus, sīkražotājus un mājražotājus, izveidojot vienota stila, aprīkotas, bezmaksas tirdzniecības vietas Ikšķilē, Ogrē, Ķegumā un Lielvārdē.

3. Atbalstīsim publiskās-privātās partnerības principu piemērošanu projektu realizācijā, tajā skaitā, Vidusdaugavas ūdenstūrisma maršrutu Daugavas vēsturisko vietu apceļošanas izveidei.

4. Komunālo pakalpojumu un namu pārvaldes organizāciju nodrošināsim, piemērojot publiskās-privātās partnerības principu.

Publiskā pārvalde

1. Budžeta līdzekļu izlietojuma publicēšana tiešsaistē internetā.

2. Publiski novada iepirkumi no pirmā eiro.

3. Saistošo noteikumu vai to grozījumu izstrādē tiek iesaistīti novada uzņēmēji un sabiedriskās organizācijas.

4. Būvvaldes konsulātu (vienas pieturas aģentūra) izveide.

5. Ieviesta elektroniska aptaujas sistēmu, kurā iedzīvotāji veic informatīvus balsojumus/piedalās aptaujās par novadam svarīgiem jautājumiem.

6. Obligāta apziņošanas sistēma par sabiedriskajām apspriešanām.

7. Pašvaldības un tās struktūrvienību motivācijas programmas izveide.

8. Pagastu līdzdalības budžets (pagasta rīcībā paliek 25% no nekustamā īpašuma nodokļa).