Home Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Limbažos, Alojā, Salacgrīvā

Jaunie konservatīvie Limbažos, Alojā, Salacgrīvā

kandidātu saraksts

Māris Beļaunieks

Mārtiņš Aizpurietis

Pēteris Bojārs

Ģirts Vilciņš

Dainis Persidskis

Jānis Bumburs

Andis Lēnmanis

Jānis Blūmiņš

Modrīte Sermule

Agnese Jirgensone

Rihards Būda

Vita Almane

Ilze Šmate

Anda Maļinovska

Ilze Pakārkle

Mārtiņš Rozenbergs

Artūrs Kaparkalējs

Agris Briedis

Programma Limbažu novadam

Jaunās konservatīvās partijas 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu programma Limbažu novadam

Mēs ar saviem darbiem jau esam apliecinājuši, ka spējam būt atbildīgi, godīgi un profesionāli. Pierādīsim, ka spējam padarīt novadu turīgu, ģimenēm draudzīgu, veselīgu un uzņēmējiem vilinošu.

Prioritātes
• Izglītota, radoša, aktīva un vesela sabiedrība.
• Attīstīta uzņēmējdarbības vide.
• Inovatīva un vieda novada attīstība.
• Droša un sakārtota vide ģimenēm draudzīgā novadā.

To panāksim
• Ar profesionālu, pieredzējušu, zinošu un enerģisku komandu.
• Ar efektīvu un atklātu pašvaldības pārvaldi.
• Ar godīgumu un atbildību pret novada iedzīvotājiem.

Pašvaldība
• Nodrošināsim gudru pašvaldības resursu izmantošanu un atklātību finanšu līdzekļu izlietošanā.
• Apvienojot novadus, veiksim godīgu darbinieku kvalifikācijas novērtēšanu un atlasi.
• Nodrošināsim godīgu konkurenci pašvaldības iepirkumos, publiskos iepirkumos ieviesīsim saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
• Nodrošināsim pārskatāmu un tehniski-ekonomiski pamatotu autoceļu infrastruktūras uzlabošanu un uzturēšanu.
• Uzklausīsim iedzīvotāju vēlmes un vajadzības.
• Nodrošināsim mūsdienīgu saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, iestādēm.
• Veicināsim ēku apsaimniekošanas biedrību izveidi.

Nevalstisko organizāciju darbība
• Lēmumu pieņemšanā iesaistīsim NVO sektoru.
• Palielināsim NVO projektu nozīmi pašvaldības aktivitātēs.
• Sadarbosimies ar tradicionālajām konfesijām, sniegsim finansiālu atbalstu to darbības nodrošināšanai.
• Atbalstīsim novada sabiedriskās organizācijas.

Uzņēmējdarbība
• Rosināsim vietējo uzņēmēju iesaisti pašvaldības aktivitātēs.
• Uzlabosim ielu un ceļu infrastruktūru, jaunu ūdensvada un kanalizācijas sistēmu un citu infrastruktūras objektu izbūvi, atbalstīsim pieslēgšanos centralizētiem kanalizācijas tīkliem.
• Panāksim, ka uzņēmējdarbības atbalsta centrs palīdz veidoties jauniem un attīstīties jau esošajiem uzņēmumiem, aktīvāk sadarbojas ar LIAA un citām institūcijām pie investīciju projektu piesaistes.
• Ieguldīsim pašvaldības līdzekļus un piesaistīsim ES finansējumu jaunu ražošanas ēku būvniecībā.
• Attīstīsim Salacgrīvas, Kuivižu ostu un peldošo piestātņu infrastruktūru.
• Izveidosim atpūtas vietas tūrisma veicināšanai un izstrādāsim vienotu tūrisma maršrutu novadā.
• Pilnveidosim atbalsta sistēmu uzņēmumiem.
• Pārskatīsim, uzlabosim mobilitātes iespējas novadā.
• Rūpēsimies par kvalificēta darbaspēka piesaisti.

Veselība un sociālā aizsardzība
• Sniegsim atbalstu ģimenes ārstu praksēm pagastos.
• Veidosim mājīgas veco ļaužu mītnes.
• Uzlabosim vides pieejamību, attīstīsim infrastruktūru, tostarp atpūtas vietās.
• Veicināsim jaunu dzīvojamo māju celtniecību, piesaistot privāto partneri.
• Palielināsim pabalstu jaundzimušajiem.
• Nodrošināsim stipendijas studentiem pašvaldībai nepieciešamajās specialitātēs.
• Nodrošināsim lielāku atbalstu ģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm.

Sabiedriskā kārtība
• Paplašināsim un modernizēsim videonovērošanas sistēmu.
• Stiprināsim pašvaldības policijas spējas.
• Pastiprināsim prasības pret nesakopto teritoriju un būvju īpašniekiem, panāksim ēku sakārtošanu, kas apdraud apkārtējo drošību.
• Izvērtēsim nelikumīgo būvniecību ūdens tilpju tauvas joslā un panāksim to atbrīvošanu.

Izglītība
• Atbalstīsim talantīgu bērnu prasmju pilnveidošanu.
• Veicināsim skolas un vecāku sadarbību, iesaistīsim vecākus mācību procesa organizēšanā.
• Pārskatīsim samazinātās sporta, mūzikas un tehnisko darbinieku slodzes novadā.
• Sekmēsim inovāciju ieviešanu izglītībā.
• Nodrošināsim metodisko atbalstu pedagogiem no pašvaldības.
• Pilnveidosim interešu izglītību.

Kultūra
• Atbalstīsim tradicionālos un radīsim jaunus kultūras pasākumus, ņemot vērā novada iedzīvotāju un uzņēmēju intereses.
• Atbalstīsim visu paaudžu tautas mākslas kustību .
• Izmantojot esošos resursus, izveidosim vienotu kultūras procesu koordināciju.
• Palielināsim bibliotēku lomu mūžizglītības veicināšanā.
• Veiksim novada lielo un mazo kultūras centru atjaunošanu.

Sports un aktīvs dzīvesveids
• Labiekārtosim un attīstīsim sporta infrastruktūru novada teritorijā.
• Atbalstīsim sporta nodarbību daudzveidību, radīsim labvēlīgus apstākļus treneriem un jaunajiem sportistiem.
• Turpināsim atbalstīt vietējās sporta organizācijas sporta pasākumu rīkošanā.
• Uzlabosim sporta pieejamību visām vecuma grupām.
• Radīsim un uzturēsim mūsdienīgus rotaļu laukumus.