Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Kuldīgā

Jaunie konservatīvie Kuldīgā

kandidātu saraksts

Evita Pētersone

Rihards Valtenbergs

Jānis Brūveris

Romāns Ernsons

Ojārs Martinsons

Gints Zvirbulis

Aivars Bērics

Ilmārs Beiers

Ilga Pranča-Hartingera

Madars Viļums

Edgars Paculs

Niks Danenbergs

Jānis Kārkliņš

Rolands Roze

Jānis Uzulēns

Programma Kuldīgas novadam

Mērķis – godīgas, uz iedzīvotāju vērstas pārvaldes izveide, kuras pamatā ir pilnīga atklātība, skaidru un motivētu lēmumu pieņemšana.

Pārvalde

• Nodrošināsim pilnīgu atklātību jaunās novada domes darbā un “savējo” izskaušana darba vietu konkursos;

• Ievērosim labas pārvaldības principus;

• Organizēsim godīgus un caurskatāmus pašvaldības iepirkumus;

• Pārskatīsim pašvaldības deliģēšanas līgumus;

• Izskaudīsim nesaimnieciskās rīcības budžetā;

• Saglabāsim esošās pagastu pārvaldes. Uzlabosim novārtā atstāto ciematu iedzīvotāju labklājību un pakāpenisku ienākuma nodokļa atgriešanu pagastiem;

• Iedzīvotāju rīcības grupu iesaiste svarīgu jautājumu un problēmu risināšanā.

Uzņēmējdarbība

• Jaunajiem uzņēmējiem infrastruktūras, investīciju, NIN atlaides;

• Biznesa kvartālu, noliktavu telpu, biznesa centru attīstība;

• Uzturēsim pašvaldībā un pašvaldību kapitālsabiedrībās stingru iepirkumu kārtību;

• Atbalstīsim mājražotājus, mazos un vidējos uzņēmumus, vietējos pakalpojumu sniedzējus un ražotājus.

• Sadarbība ar Zemessardzi infrastruktūras attīstīšanai “Mežainē”.

Sociālā palīdzība, veselība, atbalsts ģimenēm

• Atbalstīsim vientuļos seniorus, maznodrošinātos un trūcīgos iedzīvotājus;

• Atbalstīsim senioru mūžizglītību un aktivitātes;

• Gādāsim par ģimenes ārstu prakšu vai mobilo punktu pieejamību;

• Nodrošināsim bezmaksas transportu skolēniem, pensionāriem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;

• Nodrošināsim drošu, no azartspēlēm un atkarībām brīvu novadu.

Ceļu infrastruktūra, transports, mājokļi

• Sakārtosim pašvaldības autoceļus, ielu infrastruktūru, apgaismojumu, velo ceļu un pastaigu takas;

• Uzlabosim grants ceļu kvalitāti pēc 12 punktu sistēmas;

• Atbalstīsim sadarbību ar uzņēmējiem pagastu ceļu sakārtošanā un uzturēšanā;

• Mainīsim sabiedriskā transporta sistēmu visā novadā, veicinot iedzīvotāju mobilitāti, sabiedrībai svarīgu punktu savienošanu;

• Sabiedriskā transporta sistēmas maiņa visā novadā- kvalitāte, pasažieru ērtības, videi draudzīgs pārvadājums, ērts ģimenēm ar bērniem, velobraucējiem un cilvēkiem ar kustības traucējumiem;

• Sabiedriskā transporta pakalpojumus un maršrutu pārklājumu organizēsim tā, lai nodrošinātu visu apdzīvoto vietu sasniedzamību;

• Uzlabosim satiksmes gājēju drošību pilsētās un pagastos, pārskatot gājēju pāreju izvietojumu;

• Nodrošināsim centralizētās kanalizācijas un ūdensvada ierīkošanu visa novada apdzīvotajās vietās;

• Atjaunosim pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo fondu, attīstīsim un labiekārtosim bijušo dārzkopības teritorijas;

• Atbalstīsim mājokļu būvniecību un renovāciju.

Izglītība

• Gādāsim visiem bērnudārza bērniem bezmaksas brīvpusdienas;

• Saglabāsim esošās izglītības iestādes un sekmēsim izglītības līmeņa celšanu;

• Pārskatīsim skolotāju un skolotāju palīgu atalgojumu;

• Mūsdienīgas un kvalitatīvas mācību vides nodrošināšana vienlīdzīgi visā novadā;

• Veicināsim kadetu skolas attīstību Rudbāržu pagastā un sadarbosimies ar PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu;

• Veicināsim attālinātu mūžizglītības prasmju apguvi, izveidojot e-piekļuves punktus.

Tūrisms

• Attīstīsim transporta plūsmas plānošanu, stāvvietu ierīkošanu, kemperu parku izveidi;

• Organizēsim tūristu plūsmas novirzīšanu uz pagastiem, rīkojot dažādus pasākumus, sekmējot tūrisma sezonas pagarināšanu;

• Tūristiem draudzīga Ventas Senlejas;

• Veicināsim pilsētu un pagasta tirdziņu tradīciju iedzīvināšanu un ikdienas tūristu tirdziņu ieviešanu;

• Ielu tirdzniecības maksas samazināšana.

Vide

• Atbalstīsim Zaļo kursu atkritumu apsaimniekošanā;

• Veicināsim graustu un vidi degradējošo ēku, būvju, teritoriju sakārtošanu un attīstīšanu;

• Vienlīdzības princips ietvju un īpašumam pieguļošo teritoriju sakopšanai – maksā visi vai neviens;

• Venta cilvēkiem un dzīvotnēm.

Pilsoniskā līdzdalība

• Sadarbosimies ar Kurzemes NVO centru;

• Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas;

• Atbalstīsim finansējumu vietējo iedzīvotāju iniciatīvu projektiem.

Kultūra, sports

• Rūpēsimies par esošo pašdarbības kolektīvu saglabāšanu un atbalstīsim jaunu veidošanu;

• Sekmēsim tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, stiprinot piederību konkrētai vietai, etniskai grupai;

• Atbalstīsim jaunu tradīciju iedzīvināšanu novadā;

• Atbalstīsim Suitu kultūrtelpas attīstību un popularizešanu Eiropā;

• Pilnveidosim sporta bāzes pagastos un izveidosim publiskos āra sporta laukumus;

• Īstenosim tautas sporta attīstības stratēģiju visām sabiedrības grupām, tajā skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sniedzot finanšu atbalstu pēc vienotiem kritērijiem.

LAI RITMĀ PUKST KURZEMES SIRDS!