Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Krāslavā un Dagdā

Jaunie konservatīvie Krāslavā un Dagdā

kandidātu saraksts

Dmitrijs Zalbovičs

Kristīne Smoļakova

Viktors Krūmiņš

Jānis Jakušonoks

Nauris Lipšāns

Tatjana Stašāne

Aleksandrs Korovackis

Ilona Berga

Oļģerts Fjodorovs

Vjačeslavs Čumiks

Kaspars Skerškāns

Andris Badūns

Dmitrijs Kuzmins

Ivars Plivčs

Zinaida Kozačuka

Kristīne Bobiča

Igors Reščenko

Inga Krumpāne

Programma Krāslavas novadam

Mūsu mērķis ir Krāslavas novada attīstība un novada iedzīvotāju labklājības celšana un cienīgas dzīves nodrošināšana.
Mūsu pamatvērtības ir ikviens cilvēks un stipras, laimīgas ģimenes.

Ekonomikā:
Atbalstīsim un attīstīsim uzņēmējdarbību;
Veicināsim jaunu darba vietu radīšanu, lai cilvēki varētu atgriezties dzimtajā novadā;
Maksimāli izmantosim vietējo uzņēmēju un zemnieku pakalpojumus un produktus;
Turpināsim piesaistīt ES fondu līdzekļus;
Piešķirsim finansējumu labu biznesa ideju realizēšanai;
Veicināsim jauniešu nodarbinātību;
Veicināsim vienmērīgu novada attīstību;
Atbalstīsim dažāda veida biedrības un nevalstiskās organizācijas.

Veselības un sociālajā jomā:
Uzlabosim un attīstīsim veselības aprūpes pakalpojumus un pieejamību;
Nodrošināsim pasākumus Covid 19 saslimstības mazināšanai;
Piesaistīsim dažādu medicīnas sfēru speciālistus SIA “Krāslavas slimnīca”;
Atbalstīsim ārstēšanas izdevumu segšanu pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām;
Turpināsim Veselības apdrošināšanas programmu
Nodrošināsim katrā pagastā medicīniskās palīdzības vai konsultācijas saņemšanas punktu;
Nodrošināsim vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
Pilnveidosim sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāti;
Nodrošināsim dzīvojamo fondu jauniem speciālistiem un ģimenēm, tādējādi sniedzot atbalstu personām, kas vēlas atgriezties dzimtajā novadā;
Likvidēsim azartspēļu zāles.

Pārvaldība, saimnieciskā darbība, labiekārtošana:
Uzsāksim daudzdzīvokļu māju siltināšanu un māju fasāžu remontu;
Veicināsim atkritumu apsaimniekošanas jomas sakārtošanu;
Remontēsim ielas, ceļus un labiekārtosim māju iekšpagalmus;
Turpināsim centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveidi;
Iekārtosim jaunas stāvvietas pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām;
Labiekārtosim atpūtas vietas degradētajās teritorijās;
Veiksim apgaismošanas sistēmu ierīkošanu novadā;
Nodrošināsim atbilstošu ceļu uzturēšanu gan ziemas, gan vasaras periodā, lai iedzīvotāji bez grūtībām var nokļūt līdz sev vēlamajai vietai un lai nepieciešamības gadījumā pie ikviena iedzīvotāja var ierasties NMPD, VUGD, Valsts policija vai jebkurš cits dienests.

Radīsim jaunas stāvvietas pie novada teritorijā esošajām kapsētām;
Nodrošināsim labi uzturētu un sakārtotu ceļu līdz novada uzņēmējiem un zemniekiem;
Ceļu uzturēšana un sakārtošana līdz novadā esošajām sociālās aprūpes iestādēm (Skuķu aprūpes centrs, VSAC “Latgale” filiāle “Krastiņi”);
Nodrošināsim, lai visi novada objekti (trenažieru zāle, stadions u.c.) ir pieejami visiem novada iedzīvotājiem.
Veiksim visu pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību padziļinātu iekšējo auditu, lai optimizētu iestāžu darbību.
Optimizēsim P/a “Labiekārtošana K” un SIA “Krāslavas nami” darbību;

Izglītība:
Pirmsskolas izglītības iestādēs veiksim remontu, atjaunosim spēļu laukumus un iestādes teritorijā esošās konstrukcijas.
Nodrošināsim pieejamu un kvalitatīvu izglītību;
Piešķirsim stipendijas par izciliem sasniegumiem mācībās;
Nodrošināsim visas novada skolas ar datortehniku un citām mūsdienīgām IT iekārtām;
Attīstīsim interešu izglītības programmas, pulciņus un papildus nodarbības ārpusstundu laikā;
Īstenosim stipendiju piešķiras sistēmu, lai piesaistītu jaunus speciālistu un veicinātu to atgriešanos dzimtajā novadā;

Sportā:
Nodrošināsim daudzveidīgas sporta un aktīvās atpūtas iespējas;
Izveidosim kompleksu sporta un atpūtas bāzi, kurā varēs aktīvi pavadīt savu brīvo laiku dažāda vecuma iedzīvotāji;
Izveidosim futbola laukumus ar mākslīgo segumu gan Dagdā, gan Krāslavā;
Atjaunosim stadionus pie novada skolām (Krāslavas Varavīksnes vidusskola u.c.);
Īstenosim velo celiņu programmu;
Izbūvēsim āra trenažierus gan novada centrā, gan pagastos;
Atbalstīsim nometņu un pasākumu organizēšanu dažāda vecuma bērniem un jauniešiem;

Kultūras un tūrisma jomā:
Attīstīsim tūrisma piedāvājuma klāstu;
Rekonstruēsim Krāslavas estrādi, izveidojot ģērbtuves;
Atjaunosim un labiekārtosim skatu laukumu Adamovas pilskalnā;
Radīsim un labiekārtosim jaunas atpūtas vietas (piemēram, Pirts ielā, Zirga ezera pludmale u.c.)
Administrācija un pašvaldības budžets:
Nodrošināsim, lai katrs pagasta iedzīvotājs pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai var saņemt pašvaldības sniegtos pakalpojumus;
Nodrošināsim pašvaldības budžeta atklātumu, lai katrs iedzīvotājs ir informēts par to, kur tika izlietoti pašvaldības finanšu līdzekļi;
Veidosim apvienotā novada administrāciju no zinošiem un savu specialitāti pārzinošiem cilvēkiem.

Darām, lai Krāslavas novads ir vieta, kurā gribās dzīvot, veidot ģimeni un atgriezties!