Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Gulbenē

Jaunie konservatīvie Gulbenē

kandidātu saraksts

Guna Švika

Ivars Kupčs

Aiga Loseva

Gatis Rikveilis

Inese Dambe

Aivars Brūniņš

Jānis Lūkins

Guna Danga

Dāvis Baltiņš

Kristīne Medne

Andris Badūns

Gaitis Porietis

Intars Reimandovs

Maija Suntaža

Sandra Zirne

Līga Adamoviča

Programma Gulbenes novadam

JKP komandā ir visu paaudžu pārstāvji, kuri gatavi strādāt tā, lai ikviens novada iedzīvotājs būtu lepns par savu novadu
Mūsu moto: Atbildīgi, saimnieciski, godīgi

Novada pašvaldībai par prioritāti izvirzām
• Ģimenes vērtību stiprināšanu un atbalstu ģimenēm ar bērniem
• Attieksmes uzlabošanu saskarsmē ar iedzīvotājiem un azartspēļu ietekmes mazināšanu
• Speciālās ekonomiskās zonas izveidi visā novada teritorijā, kas sniegtu atvieglojumus uzņēmējdarbības attīstībai
• Sadarbības ar reģionālo laikrakstu „Dzirkstele” pilnveidošanu un jaunu saziņas formu veidošanu
Izglītība un jauniešu darbs
• Nodrošināsim kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības iegūšanu un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu novada izglītības iestādēs
• Organizēsim pakāpenisku divu pedagogu slodžu atjaunošanu pirmsskolas izglītības iestādēs un atbalsta personāla nodrošināšanu (logopēdu, psihologu u.c) visās izglītības iestādēs
• Par augstiem sasniegumiem mācībās un ārpusstundu darbā finansiāli atbalstīsim talantīgākos skolēnus un pedagogus
• Iesaistīsim jauniešus lēmumu pieņemšanā
• Nodrošināsim pārdomātu interešu un profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu jauniešiem
• Izmantojot esošo pedagogu kvalifikāciju, organizēsim mūžizglītības apmācību programmu izstrādi uzņēmēju atbalstam, attīstot darbaspēka digitālpratību, analīzes spējas un pašvadības spējas
Tautsaimniecība, budžets
• Turpināsim infrastruktūras sakārtošanu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un industriālo parku izveidošanai
• Pašvaldības budžetu veidosim, balstoties uz novada investīciju plānu, ievērojot ilgtermiņa tendences
• Nodrošināsim jaunu investīciju piesaisti novadam
• Pašvaldības budžetā stingri izvērtēsim nodokļu maksātāju naudas izlietojuma lietderību un iedzīvotāju vajadzības
• Pasūtīsim neatkarīga funkciju audita veikšanu domes administrācijā un pašvaldības iestādēs
• Rūpēsimies par pašvaldības ceļu uzturēšanas kvalitāti
• Sniegsim bezmaksas ceļu tīrīšanas pakalpojumu gados vecajiem cilvēkiem ziemas periodā
• Pakāpeniski veidosim gājēju celiņus lielākajās apdzīvotajās vietās
• Attīstīsim Zaļo ceļu infrastruktūru novada teritorijā
• Pilnveidosim motivācijas programmu iedzīvotājiem pieslēgumu veidošanai centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem un ēku energoefektivitātes uzlabošanai
• Turpināsim ierīkot kvalitatīvu apgaismojumu pilsētā un ciemos
• Nodrošināsim komunālo pakalpojumu tarifu stabilitāti un saprotamību
• Katru gadu atvēlēsim budžeta līdzekļus bērnu rotaļu laukumu izveidei un atjaunošanai
• Ierīkosim kvalitatīvu publisko tualeti Gulbenē pie Gulbīšu parka
• Atbilstoši likumdošanai uzraudzīsim ūdenskrātuvju hidrotehnisko būvju un 11 novada mazo upju hidroelektrostaciju darbu
Sociālā un veselības aprūpe, sabiedrības drošība
• Paplašināsim atbalsta sistēmu jauno speciālistu piesaistei
• Organizēsim savstarpējo sadarbību un dialogu ar SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, ģimenes ārstiem un sekmēsim veselības profilakses pasākumus
• Saglabāsim medpunktu darbu novada teritorijā, nodrošinot pieejamus primārās veselības aprūpes pakalpojumus un medicīnisko aprūpi mājās
• Plānosim finanšu līdzekļus bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai bērnudārzos
• Organizēsim speciālas atbalsta programmas izstrādi darbam ar atkarībām saistītajiem, sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem
• Strādāsim pie ģimenes atbalsta dienas centra izveides sociāli apdraudētām ģimenēm, no vardarbības cietušiem upuriem, vecāka gada gājuma cilvēkiem
• Atbalstīsim audžuģimeņu izveidi
• Stiprināsim pašvaldības policijas darbu
Kultūra, sports, tūrisms
• Nodrošināsim vienmērīgu kultūras nozares attīstību, saglabājot un attīstot būtiskākos novada kultūras virzienus
• Iedzīvotāju saliedēšanai atjaunosim kopējos novada kultūras un sporta pasākumus.
• Turpināsim Stāmerienas pils un citu kultūrvēsturisko objektu sakārtošanu
• Pilnveidosim tūrisma attīstības pasākumus, veidosim tūrisma produktus kopā ar ārvalstu sadarbības partneriem
• Atbalstīsim SIA „Gulbenes – Alūksnes Bānītis” kā novada tūrisma simbola darbību. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju un AS „Pasažieru vilciens” organizēsim regulārus vilciena reisus pasažieru nokļūšanai Gulbenē vasaras periodā.
• Risināsim jautājumu par kvalitatīvu peldēt apmācību skolēniem
• Atbalstīsim sporta veidu attīstību visām iedzīvotāju grupām (bērni, jaunieši, veterāni)
• Atbalstīsim autorallija „Sarma” un basketbola komandas „ Buki” kā Gulbenes novada zīmolu darbību
• Pabeigsim pilsētas stadiona rekonstrukcijas 2. kārtu un atbalstīsim pagastu sporta laukumu labiekārtošanu