Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Dobelē

Jaunie konservatīvie Dobelē

kandidātu saraksts

Mārtiņš Brigzna

Evita Barkāne

Iluta Freiberga

Dina Austriņa

Ilva Liepniece

Gints Ješēvics

Līga Mazpreciniece

Arnita Latiša

Kārlis Freibergs

Nikita Melders

Elviss Jonuška

Ginta Hoiere

Dinārs Ontužāns

Dāvids Sauka

Jānis Iliško

Oļesja Brigzna

Renārs Petruss

Jānis Jansons

Kārlis Doze

Ingmāra Elferte

Helēna Eglīte

Programma Dobeles novadam

Godīgi, drosmīgi un gudri strādāsim Aucē, Tērvetē, Dobelē.

Esam gatavi strādāt vienotā komandā.

Pārvalde

• Veidosim atvērtu, atklātu pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesu.

• Pilnveidosim pašvaldības, uzņēmēju un iedzīvotāju komunikācijas iespējas klātienē un e-vidē.

• Organizēsim pagastu pārstāvju, kopienas līderu piedalīšanos novadam svarīgu jautājumu izskatīšanā, novada attīstības plānošanā, budžeta izstrādē.

Izglītība un kultūra

• Centīsimies nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību visiem šī vecuma bērniem, kā arī telpu labiekārtošanu, drošu rotaļu laukumu izbūvi un pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojuma pārskatīšanu.

• Izglītības programmu dažādība visā novadā (iekļaujošā izglītība) tuvāk dzīvesvietai.

• Izglītības programmu realizēšanai nepieciešamās materiālās bāzes pilnveidošana (informācijas tehnoloģiju nodrošinājums, izejmateriāli un mācību līdzekļi atbilstoši “Skola 2030”).

• Pakāpeniski atbalstīsim veselības apdrošināšanas polišu iegādi izglītības darbiniekiem, daļēji tās finansējot.

• Aicināsim uzņēmējus, firmu īpašniekus, valsts un pašvaldību iestāžu vadītājus nodrošināt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā. Finansiāli atbalstīsim nometnes bērniem un jauniešiem, iekļaujot bērnus ar īpašām vajadzībām un riska grupas jauniešus.

• Aicināsim studējošos jauniešus izmantot prakses vietas novadā un piedāvāsim iespējamās darba vietas pēc studijām.

• Atbalstīsim novada pašdarbības un sporta kolektīvus, tautas jaunrades attīstību.

• Iesaistīsim novada pašdarbības kolektīvus svētku pasākumu organizēšanā un finansiāli atbalstīsim to darbību.

Sociālā aizsardzība

• Problēmsituācijās piesaistīsim ģimenes asistentu – mentoru, ģimenes problēmu risināšanas procesos, veicinot ģimeņu saglabāšanu un bērnu interešu pārstāvību.

• Sociālās aprūpes centra “Tērvete” un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju lomas noteikšana jaunā novada sociālo pakalpojumu grozā.

• Dzīves kvalitātes, izglītības uzlabošana bērniem ar īpašām vajadzībām, asistentu problēmu risināšana un atbalsta pasākumi to vecākiem, audžu ģimenēm un aizbildņiem.

• Ģimenes atbalstu centru izveide pagastu centros (iespēja bērniem uzkavēties pēc skolas, spēlēties, mācīties, lasīt grāmatas, būt pieskatītiem).

Uzņēmējdarbība

• Jauno uzņēmumu atbalsts no idejas līdz reģistrēšanai (PIUC).

• Mazo un vidējo uzņēmumu konsultatīvais atbalsta punkts – uzņēmuma reģistrēšana, atļaujas, licences, nodokļi, grāmatvedības atbalsta pasākumi, reklāma, izstādes, tūrisms, e-vide un citos jautājumos (PIUC).

• Atbalsts ES projektu izstrādē, konsultācijas un mentori projektu vadībā un realizēšanā.

• Lielo uzņēmumu apkalpošanai paaugstināts servisa līmenis pašvaldības iestādēs tādiem uzņēmumiem, kā (“Dobeles dzirnavnieks”, “Astarte – nafta”, “EAST-METAL”, “Mārksmens”, “Baltic Candles LTD”, “TENAX”, “Latvia DAN AGRO”, “Tērvetes AL”, Agrofirma “Tērvete”, “Erte Grupa” un citiem).

Veselības aprūpe

• Atbalstīsim medicīnas punktu izveidi pagastu centros, ģimenes ārstu piesaiste pagastiem. Jauno speciālistu piesaistē sadarbosimies ar augstskolām, piedāvājot dienesta dzīvokļus, stipendijas.

• Medicīnas pakalpojuma klāsta paplašināšana un kvalitātes paaugstināšana.

• Rehabilitācijas Centra “Tērvete” lomas noteikšana veselības pakalpojumu sniegšanā Dobeles novadā.

• Īslaicīgās aprūpes nodaļas izveide Dobeles slimnīcā.

Vide

• Nodrošināt iespēju uzņēmumiem šķirot un bez maksas savākt šķirotos atkritumus.

• Veicināt iedzīvotāju atkritumu šķirošanas paradumus, rodot iespēju dalīt atkritumus katrā savākšanas punktā.

• Aicināsim atbalstīt iedzīvotājus veikt ēku siltināšanu, izmantojot ES finansējumu un pašvaldības atbalstu projektu izstrādē un realizācijā.

Ceļi, infrastruktūra

• Plānojot ceļu infrastruktūru novadā, ņemt vērā iedzīvotāju un uzņēmēju ierosinājumus ceļu infrastruktūras attīstībai.

• Daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanas darbi – sakārtojot autostāvvietas, gājēju celiņus, brauktuves, rotaļu laukumus.

Tūrisms

• Attīstīsim ģimenēm draudzīgus tūrisma maršrutus. Informatīvi un praktiski atbalstīsim Svētā Jēkaba (Santjago) ceļa gājējus – svētceļniekus, kuri šķērso novadu un piedāvāt vietējo ražotāju un naktsmītņu pakalpojumus.

• Labiekārtosim un uzturēsim kārtībā sabiedriskās peldvietas.

Mēs esam apvienojuši jaunību, briedumu un stabilitāti, lai kopīgi spētu realizēt jautājumus, kuri bija, ir un būs aktuāli.