Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Alūksnē

Jaunie konservatīvie Alūksnē

kandidātu saraksts

Līga Langrate

Verners Kalējs

Modris Račiks

Inese Orlova

Ilze Posta

Vilnis Blūms

Evita Kalniņa

Natālija Irtiševa

Daniela Dobrovoļska

Ivars Sprukulis

Ilgvars Briedis

Ilga Romānova

Iveta Skaistkalne

Silvija Ludviga

Ina Strupiņa

Pāvels Melnis

Linda Kiete

Amanda Kampe

Programma Alūksnes novadam

MĒS TURPINĀSIM IESĀKTO DARBU UN STRĀDĀSIM!
Esam gatavi uzņemties iniciatīvu un atbildību, lai ieviestu pārmaiņas balstoties uz
mūsu pamatvērtībām – iedzīvotājiem, likumu, kārtību un profesionalitāti.

ĢIMENES LABSAJŪTA

Veselība, izglītība un sociālā joma

Saglabāsim pamatskolas un brīvpusdienu līdzfinansēšanu izglītības iestādēs.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojuma saglabāšana Alūksnes slimnīcā.
Sociālo medicīnisko pakalpojumu kvalitāte un sasniedzamība pagastos, ilgstošās aprūpes namu iemītnieku labsajūta.
Senioru, daudzbērnu ģimeņu, invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošana.
Sadarbībā ar Bāriņtiesu rūpēsimies par bērniem.
Atbalsts Barikāžu dalībniekiem .
Ar Aizsardzības ministriju, NBS strādāsim pie jauna PII izveides, peldbaseina būvniecības.
Veicināsim jauno speciālistu atgriešanos novadā.
Atbalstīsim jaunsardzes, zemessardzes un mazpulku darbību.
Veicināsim izglītības kvalitātes celšanu, meklēsim iespēju jauniešiem iegūt profesionālo vai arodizglītību novadā.

Kultūra, Sports

Atbalsts novada amatierkolektīviem, īpaši bērnu, tradicionālo prasmju meistariem, novadpētniecībai, Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto un izkopto novada unikālo vērtību saglabāšana.
Novada bibliotēkas labiekārtošana.
Skaidri noteikumi sporta klubu, biedrību atbalstam.
Attīstīsim aktīvās sporta atpūtas vietas, laukumus, Mežiniekus kā ziemas sporta centru.
Uzcelsim Alūksnes Sporta halli.

DARBS

Uzņēmējdarbība

Ar Gulbenes un Balvu novadiem izveidosim Speciālo ekonomisko zonu.
Atbalsts mājražotājiem.
Augstas pievienotās vērtības uzņēmumu piesaiste novadam sadarbībā ar augstskolām, LTRK, u.c.
Biznesa inkubators, jaunuzņēmumu hakatons.
Ieinteresēta pašvaldības attieksme pret komersantiem, iespēja ikvienam saņemt kvalitatīvas konsultācijas uzņēmējdarbībā.
Novada uzņēmumu kooperācija, sadarbība, t.sk. publiskās-privātās partnerības ieviešana, starptautiskas pieredzes iespējas.
Novada uzņēmumu un iestāžu kultūras, sporta dienas.

Tūrisms

Jaunu tūrisma objektu un Alūksnes novada stāsta radīšana, ņemot vērā pilsētas un novada vēsturi.
Visu sezonu tūrisma attīstība, nodrošinot nepārtrauktu tūristu piesaisti novadam, tūrisma objektu- klasteru veidošana.
Labiekārtotas novada ūdenstilpju teritorijas.
Tematisku taku maršrutu izveide.

MĀJA, VIDE UN INFRASTRUKTŪRA

Pilsēta, pagasti- identitāte un attīstība

Strādāsim visos līmeņos, lai atjaunotu dzīvojamo fondu, uzsākot īres dzīvokļu mājas celtniecību novada speciālistiem.
Gar skolām un dzīvojamo māju tuvumā izveidosim ātruma slāpētājus un pārredzamas gājēju pārejas.
Veloceliņu, gājēju celiņu tīkla programmas izveide.
Novada apzaļumošanas un kultūrainavas attīstības plāns, meža parku labiekārtojums.
Alūksnes Kapsētas pussalas sakārtošana- takas, apgaismojums, ūdens ņemšana, u.c.
Programma privātmāju un daudzdzīvokļu māju renovācijai, komunikāciju izbūves līdzfinansējums apbūves teritorijās.
Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi pagastos un pilsētā, stāvlaukumu, atpūtas, bērnu rotaļu zonu izveidošana.
Jauna koncepta pilsētvide- droša iedzīvotājiem un viesiem.
Sadarbība ar SM par novadā esošo valsts ceļu uzturēšanu, t.sk. Alūksne- Kalniena, Austrumu stīga atzars.
Pašvaldības ceļu uzturēšanas kvalitātes palielināšana sadarbībā ar LVM un pieguļošo teritoriju uzņēmējiem, zemniekiem.

PAŠVALDĪBAS DARBS

Aktīvi pārstāvēsim novada intereses ministrijās un Saeimā.
Izstrādāts aktuāls novada attīstības plāns, visu līmeņu izglītības, kultūras, sporta u.c. darba stratēģijas, ilgtermiņa plāni.
Uzklausot iedzīvotājus, veidosim atbildīgu pārvaldes modeli.
Interaktīva pašvaldības mājaslapa ierosinājumiem un priekšlikumiem.
Izveidota novada speciālistu datu bāze.
Kapitālsabiedrību, iestāžu un pārvalžu finanšu, cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana, iespēja izveidot komunālo pakalpojumu kopuzņēmumu
Novada būvniecības procesu darba kvalitātes uzlabošana.
Pašvaldības konkursu un iepirkumu norise, atbilstoši augstākajai profesionālajai kompetencei.
Objektīva amatpersonu kvalifikācijas izvērtēšana, ieviesta iestāžu kvalitātes kontroles sistēma, atbalsts darbiniekiem.
Pārdomātas investīcijas.
Laba pārvaldība.
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām.
Racionāla pašvaldības budžeta plānošana un skaidrošana, nosakot prioritātes- izglītība, medicīna, satiksme, sabiedrības līdzdalības budžets pārdomātām un nozīmīgām sabiedrības vajadzībām.
Vērsīsimies un piedzīsim zaudējumus par pašvaldībai nodarītu finanšu līdzekļu šķērdēšanu, nepieļausim korupciju.
Precizēsim pašvaldības īpašumu atsavināšanas kārtību, novirzot daļu iegūto līdzekļu attiecīgajai pagasta pārvaldei.