Mājas Pašvaldību vēlēšanas Jaunie konservatīvie Bauskā

Jaunie konservatīvie Bauskā

Kandidātu saraksts

Inita Nagņibeda

Līga Rimševica

Zane Andžāne

Ainārs Aišpurs

Ainārs Podkalns

Austris Stankevics

Ieva Kirkila

Jānis Logins

Vēsma Balode

Inga Pīlādze

Gundars Saltais

Normunds Dārznieks

Aivars Galigins

Otto Lodiņš

Uģis Bērziņš

Viktors Priščenko

Raivis Trečaks

Jānis Laicāns

Ainars Stankevics

Lauma Zariņa

Renārs Volkovs

Programma Bauskas novadam

Godīgi, drosmīgi un gudri
DARĀM,
lai iedzīvotājiem apvienotajā Bauskas novadā ir droša, stabila un labvēlīga dzīves un darba vide.

*Izglītība
Modernizēsim skolu mācību vidi, izmantojot pašvaldības finansējumu un piesaistot valsts un ES finansējumu digitālo tehnoloģiju iegādei.
Finansiāli stiprināsim profesionālās ievirzes skolas darbā ar talantīgiem bērniem un jauniešiem.
Paaugstināsim pirmsskolas pedagogu un atbalsta pedagogu atalgojumu.
Iesaistīsim jauniešus lēmumu pieņemšanā, atbalstīsim viņu iniciatīvas, stiprināsim viņu piederību novadam.

*Sports
Atbalstīsim un rīkosim Tautas sporta aktivitātes.
Saglabāsim apvienotā novada sporta tradīcijas, nodrošināsim novadā sporta dzīves organizatoru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, katrā pagastā sporta dzīves organizatoru.
Saglabāsim esošo finansiālo atbalstu sportistiem, sporta komandām, sporta klubiem, biedrībām, naudas balvas sportistiem par augstiem sasniegumiem.
Turpināsim sakārtot sporta infrastruktūru visā novadā: sporta stadionu Vecumniekos, sporta zāli Iecavas pamatskolā, smilšu volejbola laukumu Bauskā, futbola laukumu Pilsrundālē.

*Kultūra, kultūrvēsturiskais mantojums un tūrisms
Atbalstīsim kultūras iestāžu modernizāciju un daudzveidīgu kultūras pasākumu norisi visā novadā.
Atbalstīsim profesionālās, amatiermākslas un amatniecības norises, ievērojot katra novada teritorijas resursus un iespējas.
Atbalstīsim interaktīvus risinājumus tūrisma attīstībai novadā un popularizēšanai vietējā un starptautiskā mērogā.
Veicināsim Bauskas vēsturiskā centra atjaunošanu, rosināsim novada kultūras pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju.
Meklēsim risinājumus Bauskas pilskalna estrādes un Skaistkalnes estrādes sakārtošanai.

*Veselība un aktīvā atpūta
Paplašināsim medicīnas iestāžu sniegto pakalpojumu piedāvājumu, atbalstīsim ģimenes ārstu prakses lauku teritorijās, finansiāli atbalstīsim un piesaistīsim jaunos ārstus un kvalificētus medicīnas speciālistus.
Pilnveidosim visaptverošus veselības veicināšanas projektus dažādām iedzīvotāju grupām.
Veidosim aktīvās izklaides un atpūtas vietas ģimenēm ar bērniem, piesaistīsim finansējumu projektam “Bērnu pilsētiņa”.

*Sociālais atbalsts
Palielināsim bērna vienreizējo piedzimšanas pabalstu.
Pilnveidosim sociālā atbalsta sistēmu senioriem un ģimenēm ar bērniem.
Atbalstīsim novadā deklarētās ģimenes ar bērniem, ļaujot izvēlēties PII.
Piemērosim 50% NĪN atvieglojumus primārajam mājoklim daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, invalīdiem.
Atbalstīsim senioru organizāciju aktivitātes un vajadzības.

*Uzņēmējdarbība un infrastruktūra
Sekmēsim ielu apgaismojuma, centralizētās kanalizācijas un ūdensvada izbūvi un ierīkošanu visa novada apdzīvotās vietās.
Izstrādāsim un īstenosim pašvaldības ceļu sakārtošanas ilgtermiņa plānu visā novadā.
Iesaistīsim novada uzņēmējus novada attīstības jautājumu lemšanā.
Īstenosim degradēto īpašumu sakārtošanu, graustu likvidēšanu vai atsavināšanu.
Aktīvi sekosim līdzi LVA stratēģiskā plāna realizācijai saistībā ar Iecavas un Bauskas apvedceļa izbūvi, Rail Baltica dzelzceļa izbūvei.
Atbalstīsim biedrības, NVO un iedzīvotājus, kas ar savu darbību veicina pašvaldības izaugsmi un atpazīstamību.

*Drošība
Uzlabosim satiksmes drošību apdzīvoto vietu centros- gājēju pāreju, apgaismojuma, autostāvvietu ierīkošana, ceļa zīmju uzstādīšana.
Izveidosim vienotu pašvaldības policiju, nodrošinot diennakts posteņus lielākajos novada centros.
Ierīkosim videonovērošanas sistēmu novada centru teritorijās.

*Novada pārvaldība
Pārdomāti un efektīvi izmantosim pašvaldības resursus, īstenosim racionālu pašvaldības budžeta plānošanu un skaidrošanu iedzīvotājiem.
Uzklausīsim ikviena novada iedzīvotāja viedokli novadam būtisku lēmumu pieņemšanā, organizēsim regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem.
Savlaicīgi informēsim iedzīvotājus par novada attīstības virzieniem, projektiem un ilgtermiņa plāniem.
Veicināsim profesionāla un vienota novada tēla veidošanu lokālā un Latvijas mērogā.
Aktīvi pārstāvēsim pašvaldības intereses ministrijās un Saeimā.

*Atbalstīsim apvienoto novadu prioritātes:
Bauskā: Centrālās bibliotēkas novietni citās telpās- pārbūves projekta realizāciju,
Iecavā: jaunas ēdamzāles izbūvi Iecavas vidusskolā,
Vecumniekos: Vecumnieku vidusskolas pārbūvi,
Rundālē: Svitenes pils ēkas rekonstrukcijas un pieguļošās teritorijas, tai skaitā parka sakārtošanas koncepcijas izstrādi.