Ētikas kodekss

Konservatīvo
Ētikas kodekss

Ētikas kodekss noteic Konservatīvo Biedru pamatprincipus ētiskai darbībai partijā un uzvedības principus, lai veicinātu Biedru likumīgu un godprātīgu darbu sabiedrības interesēs.

Ētikas kodeksā ietvertās normas ir saistošas visiem Biedriem. Biedri savā darbībā ievēro Konservatīvo Ētikas kodeksā ietvertos pamatprincipus, bet situācijās, kas nav atrunātas šajā kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajiem uzvedības un morāles standartiem.

Konservatīvo Ētikas kodeksa pamatprincipi

Indivīda neatkarība un personīgā atbildība:

 • Biedrs ir patstāvīgs savā partijas darbībā un savas politiskās kompetences robežās ir personīgi atbildīgs par saviem patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem, sniegtajiem atzinumiem, informāciju, pausto viedokli un darbībām, ievērojot Latvijas Republikas (un, kur nepieciešams, ES) normatīvos aktus un tiesību principus; ar partijas darbību saistīto pienākumu izpildē Biedrs ir personīgi atbildīgs par savu rīcību, darbībām vai bezdarbību, un tās izraisītajām sekām.
 • Savu partijas biedra pienākumu izpildē un lēmumu pieņemšanā Biedrs norobežojas no personīgajām interesēm un ārējas materiālas un ideoloģiskas ietekmes.

Objektivitāte:

 • Biedrs ievēro vienlīdzīgu un godīgu attieksmi pret visiem, vadoties pēc principa par visu personu vienlīdzību likuma priekšā un bez īpašas labvēlības izrādīšanas vai kāda privileģēšanas;
 • Izskatot jautājumus pēc būtības un pieņemot lēmumus, Biedrs ņem vērā tikai objektīvi pārbaudītu informāciju un rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.

Godprātība:

 • Biedrs godprātīgi veic ar partijas darbību saistītos pienākumus, neizmantojot sava amata stāvokļa sniegtās priekšrocības personīga labuma gūšanai sev vai citai personai.
 • Biedrs informē partijas struktūru vadītājus, valdi, kancleri par gadījumiem, kuru risināšanā viņš ir ieinteresētā persona.

Atklātība un lojalitāte:

 • Biedrs ievēro atklātību pret partiju un sabiedrību savā darbībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 • Lietišķajos kontaktos ar sabiedrību un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem (savas kompetences ietvaros) Biedrs vienmēr atklāj savu vārdu, uzvārdu un organizāciju, kuru viņš pārstāv. Savos publiskajos izteikumos Biedrs ir lojāls pret politisko struktūru/organizāciju, kuru pārstāv, un pret tās darbības mērķiem.

Konfidencialitāte:

 • Biedrs ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas nonākusi viņa rīcībā, saistībā ar partijas un tās biedru, citu partiju un sabiedriski aktīvo struktūru politisko / publisko (vai arī, gluži pretēji, iespējamo sabiedrībai slēpjamo) darbību. Biedrs apzinās, ka šāda informācija kalpo vienīgi partijas darba nodrošināšanai, tālab tās nodošana trešajām personām nav pieļaujama.

Politisks profesionālisms:

 • Savus pienākumus Konservatīvo Biedrs veic profesionāli, atbildīgi, nepārvērtē savas iespējas un darba spējas, kompetences līmeni vai iegūto pieredzi, nodrošinot partijas darba efektivitāti, attīstību un pilnveidi.
 • Iespēju robežās Biedrs ceļ visa veida publiski, profesionāli un politiski būtisko kvalifikāciju. Ja šādu pilnveidi organizē Konservatīvo un tā ir tieši saistīta ar partijas biedra pienākumu kvalitatīvāku izpildi, Biedra dalība šajos pasākumos ir obligāta un prombūtnei tādos ir minami attaisnojoši iemesli.
 • Savas kompetences ietvaros Biedrs sadarbojas ar citiem, sniedzot un /vai saņemot palīdzību sabiedrisko, publisko, profesionālo pienākumu veikšanai un neizmanto to uzticēšanos ļaunprātīgi.
 • Biedrs palīdz jaunuzņemtajiem integrēties organizācijā un iespēju robežās dalās savās zināšanās un pieredzē.

Atbildība interešu konflikta gadījumos:

 • Veicot ar partijas darbību saistītos pienākumus, Biedrs ievēro Ētikas kodeksa prasības interešu konflikta novēršanai. Interešu konflikts ir situācija, kurā Biedram, pildot amata un ar partiju saistītos pienākumus, jāpieņem lēmumi vai jāpiedalās to pieņemšanā, vai jāveic citas ar minēto pienākumu izpildi saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt Biedra privātās mantiskās / ekonomiskās intereses.
 • Biedrs nedrīkst izmantot savu profesionālo, publisko, politisko stāvokli privāta ekonomiska labuma gūšanai.
 • Biedrs atsakās no tādu amata pienākumu veikšanas vai amatu savienošanas, kas ētisku apsvērumu dēļ radītu šaubas par Biedra darbību vai rīcības objektivitāti un neitralitāti. Ja radies interešu konflikts, Biedrs informē kompetentās partijas struktūras un atsakās no amata pienākuma veikšanas, kas ir pretrunā ar Konservatīvo ētikas principiem.
 • Ar partijas darbību saistīto pienākumu veikšanā Biedrs izvairās no iesaistes jebkura veida koruptīvajās darbībās vai – kļūt par trešo personu koruptīvo darbību objektu. Par pamatotām aizdomām par šādām darbībām Biedrs, nekavējoties, informē Konservatīvo kompetentās struktūras.

Ētikas komisijas reglaments

Ētikas komisija:

 • pieņem lēmumus, izskatot valdes, uzraudzības komisijas, partijas priekšsēdētāja, biedru vai sabiedrības pārstāvju iesniegumus; šajā procesā ētikas komisija ir tiesīga lūgt citu partijas struktūru viedokli
 • šādi iesniegumi ir vēlami dokumentēšanai, taču Ētikas komisija var pulcēties partijas ētisko problēmu, incidentu utt. apspriešanai arī pēc tās biedru vai vadības struktūru mutvārdu iniciatīvas, ja rodas akūta nepieciešamība
 • izvērtē ētiska rakstura konfliktus un pieņem lēmumus ētikas jautājumos
 • komisijas sēžu ietvaros, ja rodas vajadzība, konsultē partijas biedrus partijas ētikas jautājumos
 • ar komisijas sanāksmes lēmumu komisijas sēdē izteic brīdinājumus par Konservatīvo Ētikas kodeksa pārkāpumiem; spriež par stingrākām sankcijām gadījumos, ja organizācijas uzticēšanās partijas biedram nav attaisnojusies

Iesniegumu izskatīšanas kārtība un termiņi:

 • Ētikas komisija pieņem lēmumu mēneša laikā pēc iesniegumu saņemšanas komisijā; ārkārtas gadījumos, saskaņojumā ar partijas vadības struktūrām, lēmumu pieņemšana var tikt pasteidzināta.
 • Valdes, uzraudzības komisijas un partijas priekšsēdētāja iesniegumu gadījumā komisija pieņem lēmumu ne vēlāk kā mēneša laikā.
 • Biedru iesniegumu gadījumā komisija pieņem lēmumu ne vēlāk kā mēneša laikā.
 • Sabiedrības pārstāvju iesniegumus Ētikas komisija izvērtē, ja par to nobalso komisijas locekļu vairākums. Ja komisija nolemj izvērtēt sabiedrības pārstāvju iesniegumus, lēmumu pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā.
 • Ētikas komisijas sēdes ir slēgtas, izņemot īpašos gadījumos.
 • Ētikas komisijai ir tiesības lemt par lēmumu un sankciju publiskošanu. Ētikas komisijas vispārējā rakstura konsultatīvus atzinumus un aicinājumus komisija nodod partijas birojam.
 • Ētikas komisija neizskata anonīmus iesniegumus. Ētikas komisija var neizskatīt iesniegumus, kuros nav identificējams konkrēts partijas biedrs, kura notikusī vai sagaidāmā rīcība ir iesnieguma priekšmets. Ētikas komisijas loceklis pats var ierosināt izskatīt lietu ētikas komisijai; lai lietu pieņemtu skatīšanai nepieciešams Ētikas komisijas lēmums. Ētikas komisija izskata lietas par norisēm, kas notikušas pēc tās izveidošanas.
 • Saņemot iesniegumu, Ētikas komisija lemj par tā pieņemšanu izskatīšanai. Pēc pieņemšanas izskatīšanai Ētikas komisija ne vēlāk kā mēneša laikā nosūta rakstveida lūgumu biedram sniegt paskaidrojumus, dodot paskaidrojumu sniegšanai ne mazāk kā 10 dienu laika. Biedra pienākums ir informēt Ētikas komisiju, ja nepieciešams ilgāks laiks.
 • Ētikas komisija, lemjot par konkrētu biedru, vismaz vienu reizi uzaicina biedru uz Ētikas komisijas sēdi.
 • Ētikas komisija var izvērtēt tās locekļu nomaiņas nepieciešamību gadījumā, ja nav iespējams apmeklēt komisijas sēdes.
 • Par iespējamiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem Ētikas komisija lemj savu sēžu slēgtajā daļā.
 • Ētikas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vismaz trīs no pieciem locekļiem.
 • Ētikas komisija lemj ar vienkāršu klātesošo Ētikas komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, tad Ētikas komisija var balsot aizklāti. Prombūtnes gadījumā, komisijas locekļi var nodot savu balsi arī pa tālruni. Ētikas komisijas loceklis var atturēties no lēmuma pieņemšanas ētisku apsvērumu dēļ.
 • Komisijas lēmumus paraksta visi balsojušie komisijas locekļi. Komisijas locekļi var pievienot rakstveidā savas domas vai viedokli par lēmumiem.