«Drošība, identitāte, tiesiskums!»

Eiropas kopējā drošība ir Latvijas izaugsmes pamats. Tikai drošā valstī, kurā cilvēkiem netrūkst veselīgas pašapziņas, iespējama labklājība, tiesiskums un attīstība.

Drošība, mazinot trešo valstu destruktīvo ietekmi Eiropā

Attiecībā uz militāro drošību Eiropas Savienības dalībvalstīm jāuzņemas vairāk atbildības par savu aizsardzības spēju palielināšanu, tādējādi stiprinot NATO vienotību. Eiropā strauji pieaug nemilitāro draudu nozīme. Kremļa izplatītā dezinformācija vājina transatlantiskās saiknes, grauj Eiropas vienotību un vairo konfliktus ES dalībvalstīs. ES drosmīgi jāvēršas pret šādiem šķelšanas veidiem, jo demokrātija nozīmē ne tikai tiesības, bet arī pienākumu sevi aizstāvēt. Mēs panāksim Krievijas dezinformācijas kanālu slēgšanu Latvijā un citās ES valstīs. ES kaimiņvalstu drošība ir Latvijas drošība. Iestāsimies par ES Austrumu partnerības aktīvāko valstu – Ukrainas, Moldovas un Gruzijas – interešu aizstāvību ES. 

Drošība, stiprinot tiesiskumu un aktivizējot cīņu pret korupciju

Korupcija ir starptautiska parādība – šī problēma jārisina starptautiskā līmenī. Mēs iestājamies par ierobežojumu noteikšanu nerezidentu apkalpošanai Eiropas bankās, lai tādējādi apturētu Krievijas un citu trešo valstu noziedzīgi iegūto līdzekļu ieplūšanu ES. Jāierobežo ofšoros reģistrētu uzņēmumu iespējas kļūt līdzdalīgiem Eiropas kapitālsabiedrībās un iegādāties nekustamos īpašumus, ja nav pārliecības par to, kas šajos uzņēmumos ir patiesie labuma guvēji. Jāpaplašina jaunizveidotās ES Prokuratūras mandāts cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Eiropas līmenī, lai nepieļautu šo līdzekļu nonākšanu dažādu ekonomisku un politisku grupējumu rokās. 

Drošība, veicinot ekonomikas attīstību

ES enerģētiskā drošība panākama ar energoresursu piegādes avotu diversifikāciju. Latvijā jāstrādā pie sava sašķidrinātās gāzes termināļa izveides, piesaistot ES līdzekļus. Jānodrošina nepieciešamais ES finansējums RAIL BALTICA projekta īstenošanai, izveidojot šā projekta atbalsta grupu EP. Atbalstām ES brīvās tirdzniecības līgumu slēgšanu ar Austrāliju un ASV. Panāksim to, ka viena un tā paša nosaukuma produkta kvalitāte un sastāvs visā ES tirgū būs vienāds. Jāpilnveido ES pilsoņu digitālās prasmes, interneta vidē jānodrošina patērētāju tiesību aizsardzība. Jāuzlabo ERASMUS apmaiņas programmu pieejamība Latvijas studentiem un pedagogiem. 

Drošība, ieviešot modernu lauksaimniecību un darot stiprus reģionus

Nav pieņemams tas, ka Latvijas zemnieki joprojām saņem mazākos tiešmaksājumus ES. Atbalstīsim platībmaksājumu palielināšanu mazām un vidējām saimniecībām un pārdalošā maksājuma ieviešanu. Veicināsim sistemātiska atbalsta sniegšanu bioloģiskajām saimniecībām un jaunajiem lauksaimniekiem. ES līdzšinējā kohēzijas politika nav nodrošinājusi pietiekami ātru ES dalībvalstu un reģionu labklājības izlīdzināšanos. Plānojot ES fondu naudas izlietojumu, Rīga jānodala no pārējās Latvijas, tā palielinot reģioniem pieejamo ES finansējumu. 

Drošība, kontrolējot migrāciju

Bailes nosaukt ar migrāciju saistītās problēmas īstajos vārdos atturējušas ES institūcijas rīkoties ātri un izlēmīgi. Tas vairojis populismu un radījis augsni Krievijas dezinformācijas izplatībai Eiropā. Atbalstām izlēmīgu rīcību ES ārējo robežu kontroles stiprināšanā un aktīvu sadarbību ar ES kaimiņvalstīm migrācijas iemeslu mazināšanā. 

Drošība attiecībā uz mūsu kultūru un ģimeni

Iestājamies par nācijvalstu savienību Eiropā. Lepojamies ar ES valstu nacionālajām valodām un kultūru. Atbalstām tradicionālo ģimeni kā neatņemamu Eiropas kultūras sastāvdaļu. Veicināsim jauno ģimeņu ar bērniem atbalsta politiku visā Eiropā – šī politika ir Eiropas nākotnes un attīstības pamats. Eiropas integrācijas procesā jāņem vērā tas, ka politikas mērķis ir ne tikai radīt labvēlīgus apstākļus ekonomikai un drošībai, bet arī nacionālās identitātes un kultūras saglabāšanai. Mēs esam bagāti savā dažādībā. 

Lai mēs justos droši savā valstī un ES kopumā, mums vispirms jābūt drosmīgiem. Drosmīgiem, lai īstenotu citādu politiku. Drosmīgiem, lai runātu atklātu valodu un rīkotos. Jaunā konservatīvā partija ir gatava turpināt savu iesākto ceļu Latvijas politikā, savus mērķus un vērtības īstenojot arī Eiropas Parlamenta darbā. Mēs esam par godīgu, drosmīgu un gudru politiku.